Записи с темой: bts (список заголовков)
18:35 

540. BTS - Beautiful

K-pop cyrillization
курымыль карыг0 тага0н джи-дырэг0н
по заказу bema_7@mail.ruКыньонын нэге ч0Нгь0 (so I can call you shesus)
Нига намчхини омнын голь мируо
Пуассыль ттэ маме турын чхоль бьок
Нагатхын пхьоНбом намын нига мандын киджуне кьольгьок

читать дальше

Вопрос: ?
1. ★ 
5  (100%)
Всего: 5

@темы: BTS, на заказ

14:46 

518. Yankie – Prometheus (ft. Dok2,Juvie Train,Double K,Rap Monster,Topbob,Don Mills)

K-pop cyrillization
курымыль карыг0 тага0н джи-дырэг0н
по заказу bema_7@mail.ruТхуигьо тхуигьо
Тхуигьо тхуигьо

Тхуигьо тхуигьо
Тхуигьо тхуигьо

читать дальше

Вопрос: ?
1. ★ 
1  (100%)
Всего: 1

@темы: BTS, Dok2, Don Mills, Double K, Juvie Train, Rap Monster, Topbob, Yankie, на заказ

13:04 

517. Rap Monster - Monster

K-pop cyrillization
курымыль карыг0 тага0н джи-дырэг0н
по заказу bema_7@mail.ruСымурхана ури оммае иджен та чаран адыль
Пэк пхальщип ире юкщип пхаль кирокчи (like a model)
МоН чхоНхан хьоНдыль б0да наын мориуа йольлин касым
Нонен кат каджи июр0 ымхэ хагетчи нарыль

читать дальше

Вопрос: ?
1. ★ 
3  (100%)
Всего: 3

@темы: BTS, Rap Monster, на заказ

20:22 

513. Jungkook - Working (Zion.T cover)

K-pop cyrillization
курымыль карыг0 тага0н джи-дырэг0н
по заказу AldynGirlУри чибенын
Мэиль на х0льл0 иссотчи
Абоджи нын хуэса гаг0
Одиньяг0 йоччуо п0мьон хаНсаН
Ирханын чуН

читать дальше

Вопрос: ?
1. ★ 
1  (100%)
Всего: 1

@темы: на заказ, Jungkook, BTS

21:00 

510. BTS - Blanket Kick

K-pop cyrillization
курымыль карыг0 тага0н джи-дырэг0н
по заказу bema_7@mail.ru(One, two, three, four)

На каджи гаджи хада наму туэгессо
Уэ чакку исаНхэ джилькка хаНсаН ни апхесон
Нан ючхиуон сэНд0 анинде м0дынге та ючхихэ
Сащиль нэга паНгым чхин мальджаН нан б0да ч0мдо ючхихэ

читать дальше

Вопрос: ?
1. ★ 
2  (100%)
Всего: 2

@темы: BTS, на заказ

20:24 

505. BTS - Born singer

K-pop cyrillization
курымыль карыг0 тага0н джи-дырэг0н
по заказу bema_7@mail.ru(I'm a born singer) ч0м ныджо борин к0бэк (I swear)
Онджена мольгиман хэссо ттон щинги руга нун апхе иссо
Йоги иссо

читать дальше

Вопрос: ?
1. ★ 
2  (100%)
Всего: 2

@темы: BTS, на заказ

14:16 

491. BTS - 24/7=heaven

K-pop cyrillization
курымыль карыг0 тага0н джи-дырэг0н
по заказу tory.love.you@mail.ruНоуае чхот (date)
Чаккуман эчхором сольле
Й0джым нан (sunday)
Норанын хэга ттын (sunday)

читать дальше

Вопрос: ?
1. ★ 
2  (100%)
Всего: 2

@темы: на заказ, BTS

12:59 

490. BTS - Look Here

K-pop cyrillization
курымыль карыг0 тага0н джи-дырэг0н
по заказу bema_7@mail.ru(What’s poppin girl?)
Тт0 мананэ?
(What’s wrong with you?)

Чхоым енын танджи х0ги щимыр0
Щиджакхэ неге куан щимыль п0иджи
(Holy shit) кырэ нига наль т0уэщи
Хэд0 нэге ппаджьо дынын щиган
(For a minute)

читать дальше

Вопрос: ?
1. ★ 
1  (100%)
Всего: 1

@темы: на заказ, BTS

15:23 

486. Rap Monster - Life

K-pop cyrillization
курымыль карыг0 тага0н джи-дырэг0н
по заказу bema_7@mail.ruСурхан чан ттак тыри кхиг0 ныккьо ссо
Санданын гон уэр0 умыль арагаме йонс0к
Чубьоне сарам дыри ольмана иткон опкон
Нэ ане чагын нанын онджена уэр0 уоссо

читать дальше

Вопрос: ?
1. ★ 
1  (100%)
Всего: 1

@темы: на заказ, Rap Monster, BTS

14:45 

485. Rap Monster - Awakening

K-pop cyrillization
курымыль карыг0 тага0н джи-дырэг0н
по заказу Jung RiatНэга чхурак ханын кы сунган
Нуга нэ с0н чабаджуль конга
Мудэрыль нэрьо 0н сунган
Кы нуга нэ йопхе иссыль кка

читать дальше

Вопрос: ?
1. ★ 
1  (100%)
Всего: 1

@темы: Rap Monster, BTS, на заказ

14:16 

484. Rap Monster - Joke

K-pop cyrillization
курымыль карыг0 тага0н джи-дырэг0н
по заказу Jung RiatНэ к0магыль ульлинын (rhythm)
(Bass & drum) наль умджигинын кирым
Йоги ч0нджэ ханын м0дын хэНб0к куа
Ное сэхэ п0к ккаджи м0ду (I'mma fuckin get em)

читать дальше

Вопрос: ?
1. ★ 
1  (100%)
Всего: 1

@темы: на заказ, Rap Monster, BTS

11:41 

483. BTS - BTS Cypher PT.2 : Triptych

K-pop cyrillization
курымыль карыг0 тага0н джи-дырэг0н
по заказу Jung RiatНугу ттэмуне? (J-Hope) ттэмуне
Нугу ттэмуне? (RapMon) ттэмуне
Тащи нугу ттэмуне? (Suga) ттэмуне
М0дын (style) гуа хырымын та баНтхан ттэмуне

читать дальше

Вопрос: ?
1. ★ 
3  (100%)
Всего: 3

@темы: на заказ, BTS

13:48 

482. BTS (Rap Monster, Suga, Jin) - Adult Child

K-pop cyrillization
курымыль карыг0 тага0н джи-дырэг0н
по заказу tory.love.you@mail.ruА идже сыму саринде
МаНсаН туэ п0никка пьоль готт0 опк0
Чо идже оттокхе хэя туэй0

читать дальше

Вопрос: ?
1. ★ 
2  (100%)
Всего: 2

@темы: на заказ, BTS

12:53 

481. BTS - Outro : Love is Not Over

K-pop cyrillization
курымыль карыг0 тага0н джи-дырэг0н
по заказу bema_7@mail.ruКы кин пами ноль ттара хыльломан канын гот катха
И щигани ноль ттара хырьо джинын гот катха
Уэ мороджьо га уэ тачхи аныль манкхым касо

читать дальше

Вопрос: ?
1. ★ 
1  (100%)
Всего: 1

@темы: на заказ, BTS

12:21 

480. BTS - Skit : Expectation!

K-pop cyrillization
курымыль карыг0 тага0н джи-дырэг0н
по заказу bema_7@mail.ruRapMon) ильдыН халь су иткеннья

Suga) ани муо ильдыН кыронголь ттонасо ильдан эльбом чачхенын ч0а нан нан эльбом чачхенын

RapMon) нан идже эльбомесо мандж0кхаль су опта ильдыН хэядуэнда иджен

Jin) маджа

читать дальше

Вопрос: ?
1. ★ 
2  (100%)
Всего: 2

@темы: BTS, на заказ

13:59 

479. BTS - Move

K-pop cyrillization
курымыль карыг0 тага0н джи-дырэг0н
по заказу bema_7@mail.ru(Ayo Suga)
Сам ньон чон йоги чхом уаттон ттэ киокхэ
Уэнджи хьоНираН нараН мак чхиг0 бакк0 хэттон ттэ
Пьокчид0 хуаджаН щильд0 перан дад0 та пхаран чип
Кы ттэ нан йогига мак туэге нольбын чибин чуль аратчи

читать дальше

Вопрос: ?
1. ★ 
1  (100%)
Всего: 1

@темы: на заказ, BTS

12:47 

477. BTS - BTS Diss

K-pop cyrillization
курымыль карыг0 тага0н джи-дырэг0н
по заказу bema_7@mail.ruЧа уассо а хыНтхан с0ньондан
Уассо уассо а хыНтхан с0ньондан
Ча уассо а хыНтхан с0ньондан
ХыН хыН тхан тхан хыН хыН тхан тхан
Над0 наль чаль м0льла

читать дальше

Вопрос: ?
1. ★ 
1  (100%)
Всего: 1

@темы: на заказ, BTS

13:43 

476. BTS - Sick

K-pop cyrillization
курымыль карыг0 тага0н джи-дырэг0н


(Mm) осо уа баНтханын чхоым иджи

(Ayo ladies & gentleman)
Чунбига туэтта мьон пурыльге (yeah)
Ттан ньосок тыль гуанын тарыге
Нэ (style)л0 нэ нэ нэ нэ (style)л0 (e-oh)

читать дальше

Вопрос: ?
1. ★ 
2  (100%)
Всего: 2

@темы: BTS

12:00 

473. BTS – Intro: In The Mood For Love

K-pop cyrillization
курымыль карыг0 тага0н джи-дырэг0н
по заказу bema_7@mail.ru0ныль ттара рими моро б0мьо
Кх0тхы уие хансуми к0йо
Хьонщири турьоун с0ньон
К0Ныль тонджиль ттэмьон юирхаге мами туэрьо н0йо

читать дальше

Вопрос: ?
1. ★ 
4  (100%)
Всего: 4

@темы: на заказ, BTS

09:55 

472. BTS - Converse High

K-pop cyrillization
курымыль карыг0 тага0н джи-дырэг0н
по заказу bema_7@mail.ruНое (converse high)
Ное (converse high)
Ное (converse high)
(Converse high)

читать дальше

Вопрос: ?
1. ★ 
3  (100%)
Всего: 3

@темы: BTS, на заказ

K-pop cyrillization

главная