K-pop cyrillization
курымыль карыг0 тага0н джи-дырэг0н
по заказу fimiaren(All my haters, fans) пхьоН н0нга (listeners)
(I know I got no fuckin') ирьок
Каптхук тхуихан тыт п0джап н0ми
Ккэбущьо ни (career, I see, follow me)

Та щильльок п0дан кхиуо инмэк
Саль ппьонын опсо касаен 0нтх0Н та пигье
Нэ мудэ чаН чхинын 0джик нэ с0не (mic)
Чинчча рэбыль п0йо джульге (Iron)и (ay drop the beat uh)

(Yeah it's the 'I', rep in) КуаНджу (now you know?)
Одисод0 м0т пуатчи мичхин н0ме мичхин (flow)
Тт0 нон ккаль сэНгаН ман хагетчи нэ парым ман
(But) нан ильбуро щибодэ то (it's YDG style)

Нан чок тх0ма уие сонб0Н
(YG)рыль тх0мак нэн ху с0пх0р0
ЧхиН чхиН кама поринын рэбе ни пхэни то
хыНбун хэ (make you) пх0к пх0

(Broom broom broom) нан тальльо нэ тальльоне мак
Хипхабыль чеиль монджор0
ЧаНны т0джаН ккэнын рэпхо рэп чхуэбэ даль
Нэга тэпхь0р0

(Hard carry)хэ нэ кхыру Тэнамхьоп Кэмигуль
Нан Ким Ан Сун йоса адыль
Нэ кадж0к куа чхингу (TV)р0 пуара
Ныль к0маун нэ пхэндыль чараН сыропке
Иджен (Iron)и ное игора чараН хэд0 туэ

Андуэль н0ми туэль н0месо туэн н0ми туэтк0
Нидырын кыджо кучхахи саранам нынге м0кпхь0
Нан (Vasco) хьоН ханбон чапк0 кальлэ (B.I)
(Olltii)нын (what? Who the fuck is that?)

Аут 0бы анджуН нэ парымман чуН й0хэ
Нэ юирхан танджом парым ан ч0не
Хона (Olltii, B.I) куди пиха
Хаджамьон наб0да парымман ч0не

(This is my fuckin' tongue technic)
(My bitches, how do you feel?)
Нан хубэ уихан часер0 сыНни
Ни м0гыль чуэнын нэ (skill)

Тадыль па па па пакчарыль на качхи каджиг0
Н0нын н0м п0н чок инньяг0
Нэга йогисо чхуэг0ра марханын ге
Иголь п0г0д0 чаппоги ньяг0

(Fuck TV, fuck the) щиме (fuck up)
Танджи ттыги уихан (under rappers)
Та ппичхори хэра нанын пхичхьориН
Ттауин опсо нэ сальмын та (self)йо

Рэби нэ ппэк (this program?)
Нэ ч0нджэ чачхега панчхик
(Iron)е чхет чемурын кадж0к катхын (YG)

(Who's the top of the rappers?)
(Who's the top the of the reggae?)
(Who's the top the of the stars?)
(Who's the top the of Korea?)

(Who's the top, who's the top?)
(Who's the top, who's the top?)
(Who's the top, who's the top?)
(Who's the top?)
("Me")

Ккыннан чуль аратчи нэга муоль хальлын джи (you never know my plan)
Тыт п0джап ханага пхагып ханын пхане ибьоне (bang your brain)
(Show Me The Money) есо нэ мудэнын (just my fuckin' teaser)
(Iron)ын хаппоп чогин ильджин ни чумони чхором туиджьо

Вопрос: ?
1. ★ 
4  (100%)
Всего: 4

@темы: Iron, на заказ