K-pop cyrillization
курымыль карыг0 тага0н джи-дырэг0н
по заказу eblm(Whatever they say I’m here for my music)
(Here for my music, here-here for my music)
(Whatever my haters say I’m real for my music)
(Real for my music, real-real for my music)

(Runch Randa) уа (Rap Mon) м0ду нае ильбу
Тт0рэ (rapper) чимаН сэНдыре чильтху
Очхапхи нидырын п0г0 щипхын конман п0джи
МоН чхоНхан орин кк0н дэрыль кабаН ккыни ччальба чхильбу

Нига куи йомыль тх0 хальттэ нан ки йомыль тх0хэ
ЙольдыН гаме чхан джо м0ду ккаги ин хьоНдыль тт0 нэ
(Sunglass) нэ (hairstyle) нэ ирым м0дурыль кканэриджи
Хьонщиль ччинтта дыре пигык чогин (comedy)

Суми тхок тхок макхиге ноль топчхьо
Поринын нэ рэп ч0м тхоп тхоп
Хаг0 соп соп хэхадон ноль танбоне поНччьо
Пориге хэ ирокхе ппок ппокхан
Кай0 гьега щильтха мьонсо пок пок
Мори кыннын эдыре чхок чхок
(I know you) ссок ссок

(Damn fan) тэджуН (mania, yeah, I’m makin’ ‘em mine)
(BigHit) куа баНтхан с0ньондан (yeah, I’m makin’ ‘em shine)
Ирым гапсыль хэнэль (Hooligan) паран чок опсо (Hole in One)
(Yeah, bitch, wanna be the one, number one) и анин (only one)
(Swag)

Нан ноль м0льла тт0 нон наль м0льла
Чебаль такчхьо джугенни
Нанын кокчоН ма ч0а ноб0да
Апхыр0д0 кыроль тхеджи

Йеджон бутхо наль мущи хэттон
Чхингудыль да оди иссо (we on)
Игон чаНнан катхын ге анья
П0йо джульге (I promise ya, we on)

(Gimme dat, real fact)
П0йо джульге (I promise ya, we on)
(Gimme dat, real fact)
П0йо джульге (I promise ya, we on)

(Whatever they say I’m here for my music)
(Here for my music, here-here for my music)
(Whatever my haters say I’m real for my music)
(Real for my music, real-real for my music)

(Oh oh my haters) ч0мдо й0к хэджуо
(Keyboard warrior) н0рьокхэ ч0м
Кырэ кырокхе мущи хэджуо
Нига тхыльльо ттан голь чыНмьоН ханын ге чхуими ей0

(Huh!) н0льлан дуэнын щильльок наль с0ктан хагин ильло
(I’m killa Jack the Ripper) наль сеун хьор0 ноль ччильло
(I’m illa) нан ке ыльлод0 ноб0 данын паппа ччильльо

Тебуи чон мущи хадон (hater)
Хип пущим кадыкхан нонын иджен нэ митхе иссо
Чаль буара нанын (major) пуропчи (hey chaser)
Нэга п0гиен ттара 0гиен покчха кыняН коги иссо

Нэ с0ныр0 чикчоп нэрин и касанын (hand drip)
Йонсып сэН ч0роп хэтчи (celebrate)
Нан рэп (black belt) нохин кыняН (green belt)
Пальджони опсо (hey guys) ч0мдо йоль пх0гыль хэ

Нан ноль м0льла тт0 нон наль м0льла
Чебаль такчхьо джугенни
Нанын кокчоН ма ч0а ноб0да
Апхыр0д0 кыроль тхеджи

Йеджон бутхо наль мущи хэттон
Чхингудыль да оди иссо (we on)
Игон чаНнан катхын ге анья
П0йо джульге (I promise ya, we on)

(Gimme dat, real fact)
П0йо джульге (I promise ya, we on)
(Gimme dat, real fact)
П0йо джульге (I promise ya, we on)

(2 cool 4 skool) хуаль д0Нын кирип паксу
Игон кх0 усым чхидон эдыреге тонджинын хансу
Чхукхахэ пхогина инмэгыль уихан к0джоН ментхы
Кырон корамьон ни камын согоссо т0рьонэ

(Uh) иджен кыби тальладжин н0м (he knows and she knows)
М0дуе куанщим дэсаН ильх0 кам тханын ильло чикхьобуа нэ мирэ
Нига мущихан манкхым нан соНг0Не кильло чинхэН

Нан ноль м0льла тт0 нон наль м0льла
Чебаль такчхьо джугенни
Нанын кокчоН ма ч0а ноб0да
Апхыр0д0 кыроль тхеджи

Йеджон бутхо наль мущи хэттон
Чхингудыль да оди иссо (we on)
Игон чаНнан катхын ге анья
П0йо джульге (I promise ya, we on)

(Gimme dat, real fact)
П0йо джульге (I promise ya, we on)
(Gimme dat, real fact)
П0йо джульге (I promise ya, we on)

(Whatever they say I’m here for my music)
(Here for my music, here-here for my music)
(Whatever my haters say I’m real for my music)
(Real for my music, real-real for my music)
(Real for my music yeah)

Вопрос: ?
1. ★ 
4  (100%)
Всего: 4

@темы: на заказ, BTS