K-pop cyrillization
курымыль карыг0 тага0н джи-дырэг0н
по заказу eblm(Let's jump!) с0ныль чо уир0
Тыльг0 уэчхьо тагачхи (pump it up)
(Let's jump!) с0ныль чо уир0
Тыльг0 уэчхьо м0дуда (jumpin' up)

(Let's jump!) ттуио б0джаг0
(Let's jump!) чоНщин путчабо
(Let's jump!) с0ныль ханыльл0
Тыльг0 уэчхьо м0дуда (jumpin' up)

(Everybody say)

(Let's jump!) ккум ккунын чадырийо
(Let's jump!) м0ду с0ныль уир0
(Let's jump!) кынщим кокчоНын туир0
(Let's jump! Jump! Ju-ju-ju-jump!)

(Let's jump!) ккум ккунын чадырийо
(Let's jump!) м0ду с0ныль уир0
(Let's jump!) кынщим кокчоНын туир0
(Let's jump! Jump! Ju-ju-ju-jump!)

Ориль чок ккум ккуо уаттон хиор0
ЙоНуНи туэг0 пхасо (jump) хэттон ттэуанын тальли пэр0
Кходжьо борин кхиуа хыльло борин щиган
Нон орыни туэога джиман (I wanna rewind)

Йоль саль кк0мэН ига ккум ккуо уассоттон
Мотчин йоНуН манхуа чудже гарыль пульло уассоттон
Кы ттэр0 т0рага г0пха нунгам г0 с0ричхьо
Хаджиман пьонхан кон опчи хьон щирын кыдэр0

Нуга нарыль магад0
Нае каль кирыль кандаг0
ИнсэН хан паНираг0
(Leggo) (Leggo!) (Leggo)

Тан харурыль сарад0
Хухуэнын чольдэр0 оптаг0
Ханбон ттуио б0джаг0
(Let's jump!) (Jump! Jump! Jump! Jump!)

(Let's jump!) с0ныль чо уир0
Тыльг0 уэчхьо тагачхи (pump it up)
(Let's jump!) с0ныль чо уир0
Тыльг0 уэчхьо м0дуда (jumpin' up)

(Let's jump!) ттуио б0джаг0
(Let's jump!) чоНщин путчабо
(Let's jump!) с0ныль ханыльл0
Тыльг0 уэчхьо м0дуда (jumpin' up)

(Everybody say)

(Let's jump!) ккум ккунын чадырийо
(Let's jump!) м0ду с0ныль уир0
(Let's jump!) кынщим кокчоНын туир0
(Let's jump! Jump! Ju-ju-ju-jump!)

(Let's jump!) ккум ккунын чадырийо
(Let's jump!) м0ду с0ныль уир0
(Let's jump!) кынщим кокчоНын туир0
(Let's jump! Jump! Ju-ju-ju-jump!)

Нэ инсэНи паккуин ичхон чхиль ньон
Тт0 кырокхе н0рэ пурын джид0 чхиль ньон
С0ньодыль мане (killer)
(But) каккым нан таптап хэттон кы ттэр0 т0рага

Хаян пэкчи катхаттон нэ чащингуа тэмьонхэ
Кы маннами тт0 тарын нарыль ккэуонэ
Ча пх0мнаге мудэрыль 0льла
М0дуда н0льлаге (jump like Jordan) (Ball!)

Кыдэр0 т0рага суньонган
ПаНгусок чарие пакхьо иттон (trampoline) ыль кконэ
Тынольбын к0Н тхорыль ттуин0ра
(Jump) ханбони мьон кы хуанхи м0ду каджиль тыт хэттон ноуа
Сунсу хэттон ккум дыльл0 наль сун0а

Орыни туэг0 щиттон нэ орин нарын
Мэири киппымыр0 кадык чхассо ссо
(So can I be the one, just can I be the one)
(That I.. stop)

(Let's jump!) с0ныль чо уир0
Тыльг0 уэчхьо тагачхи (pump it up)
(Let's jump!) с0ныль чо уир0
Тыльг0 уэчхьо м0дуда (jumpin' up)

(Let's jump!) ттуио б0джаг0
(Let's jump!) чоНщин путчабо
(Let's jump!) с0ныль ханыльл0
Тыльг0 уэчхьо м0дуда (jumpin' up)

(Let's jump & down) урига уассо (we are BTS)
(Beat down!) чунбига туэссымьон с0ныль н0пхи тыро
Ориль чок ккум ккудон кот куанын тарыджиман
Пир0с0 маннатчи урин йоНуН чимаНсэН (rapper)
Иджен мудэ уир0 (jump!) урига чхаседэ хиор0

Чхороп киман хэттон йоНуН чимаНсэН
Ильг0би мандыро ганын (jump sound)
(Trampoline) тэщин нэга ттуиоя ханын к0сын
Мудэ уи мичхин тыщи (up down)

Идже мальман мальг0 наль гэрыль таль ттэя
Каль ттэккаджи тальлинда (let's get it started)
Ту оккэрыль пхиг0 (rock your body)
Мори сс0гыль пиуг0 (let's go party)

(Let's jump!) ккум ккунын чадырийо
(Let's jump!) м0ду с0ныль уир0
(Let's jump!) кынщим кокчоНын туир0

(Let's jump!) ккум ккунын чадырийо
(Let's jump!) м0ду с0ныль уир0
(Let's jump!) кынщим кокчоНын туир0

(Let's jump!) ккум ккунын чадырийо
(Let's jump!) м0ду с0ныль уир0
(Let's jump!) кынщим кокчоНын туир0

Вопрос: ?
1. ★ 
6  (100%)
Всего: 6

@темы: на заказ, BTS