K-pop cyrillization
курымыль карыг0 тага0н джи-дырэг0н
по заказу korelizaКыдэ наегеман чархэ джуой0
ХаНсаН наегеман усо джуой0
(I said ooh) чильтху хаге хаджи май0
(Ooh) чипчхак хаге хаджи май0

Аджик нан сараНи турьоуо й0
Ирон нэге мидымыль чуобуа й0
(I said ooh) чильтху хаге хаджи май0
(Ooh) чипчхак хаге хаджи май0

(I love you)
(I love you)

Хару ч0Ниль кыдэ м0сып чакку тто 0льла
0н ч0Ниль ульлиджи аннын чонхуаги ман тт0 чхьода буа

Уэ ирон нэ мамыль аджик м0льла
Нан ное маымыль аджик чаль м0льла

Ное сэНгаге памен чамд0 м0т ируда
Тальбичхе кыдэрыль тто 0льлимьо нэ мам к0бэк хэбуа

Уэ ирон нэ мамыль аджик м0льла
Нан ное маымыль аджик чаль м0льла

(Look at me now)

Нэ мамыль парабуа й0
Ирокхе этханын де
Чигым наль чаба джуой0
Нытки чоне (eh eheheh)

(I love you)
(I love you)

Мом чхуджи май0 сараН н0рэ
Мотчин ноль уихэ пульло чульге (everyday)
(I say yeah yeahyeahyeahyeahyeah)
(I say yeah yeahyeahyeahyeahyeah)

Мом чхуджи май0 сараНе (dance)
И памыль кыдэуа п0нэг0 щипхынде
(I say yeah yeahyeahyeahyeahyeah)
(I say yeah yeahyeahyeahyeahyeah)

Нэ мамыль парабуа й0
Ирокхе этханын де
Чигым наль чаба джуой0
Нытки чоне (eh eheheh)

(We can't go wrong, bring it back)

Мильг0 таНги джинын мара джуой0
Ури ч0гымман с0ль джикхэ джуой0
(I said ooh) чильтху хаге хаджи май0
(Ooh) чипчхак хаге хаджи май0

Одисо муоль халькка куНгым хэй0
Х0кщи ирон нэга куичхан най0
(I said ooh) чильтху хаге хаджи май0
(Ooh) чипчхак хаге хаджи май0

(I love you everyday)
(Don’t get away)
(Take me away)

(I love you everyday)
(In everyway)
Ноль сараНхэ

Уэ ирон нэ мамыль аджик м0льла
Нан ное маымыль аджик чаль м0льла

(I love you everyday)
(Don’t get away)
(Take me away)

(I love you everyday)
(In everyway)
Ноль сараНхэ

Уэ ирон нэ мамыль аджик м0льла
Нан ное маымыль аджик чаль м0льла

Вопрос: ?
1. ★ 
5  (100%)
Всего: 5

@темы: 2NE1, на заказ