K-pop cyrillization
курымыль карыг0 тага0н джи-дырэг0н


(Beenzino)
Над0 (Beenzino) чхором туэг0 щипта ч0т канджи
Чинчча (Beenzino) чхором туэмьонын
Ха рэпхаль мат нагетта чинчча щибаль
Кэджак саль нан п0джи
(Fuck Black Nut)

Нэ кощи оссымьон (Beenzino)е т0н
(Beenzino)е чха (Beenzino)е 0т
(Beenzino)е (fan) (Beenzino)е (rap)
(Beenzino)га санын (24/7 everyday)

(Beenzino)га паннын к0Н йон ильхуэ даН (pay) уа
(Beenzino)е сыкхе джьюль (Beenzino)е кьеджуа
Чури кильге сон (Beenzino) к0Н йонджаН чоНмун
Тэгищире кадык ссаин (Beenzino)е сонмуль

(Beenzino)е инги (Beenzino)е уичхи
(Bitch) дыри хальг0 щипхын (Beenzino)е ччиччи
(Beenzino)е тх0н (Beenzino)е (flow)
(Beenzino)е (smile) (Beenzino)е (style)

(Beenzino)е ольгуль (Beenzino)е м0ммэ
(Beenzino)е (IQ) (Beenzino)е соульдэ
Йодэ апхыль чинагаль ттэ (Beenzino)е кибун
(Beenzino)р0 сарабуа ссымьон ттак

Щиппун манирад0 щиппун манирад0
Хаджиман коуль апхе нанын наин голь
Кырэ кыняН нанын наин голь

Щиппун манирад0 ттак щиппун манирад0
Оттокхе ипк0 ккумьо буад0 наин голь
Амури рэбыль хэд0 наин голь

(Beenzino)е нат (Beenzino)е пам
(Beenzino)е ипсуль (Beenzino)е куиду
(Beenzino)е чхимдэ уи (Beenzino)е чхеуи
(Beenzino)е тхансоН (Beenzino)е саджоН

(Beenzino)е ттам (Beenzino)е (partner)
ЙодэсэН бутхо (super model) мэнналь паккуио
(Beenzino)е сумгьоль (Beenzino)е пхибу
(Beenzino)е сальгьоль (Beenzino)е пиюль

(Beenzino)е нун усым арэ пакхин чом
Ч0су соги туир0 чочхин (Beenzino)е (Porsche)д0
(Beenzino)е (album) (Beenzino)е (hit songs)
(Boogie on&on), моро, (Dali, Van, Picasso)

(Beenzino)е (twitter) (Beenzino)е (insta)
(Beenzino)е (follower) су (Beenzino)е (pictures)
Мудэ уие иссыль ттэ ныккиль (Beenzino)е кибун
(Beenzino)р0 сарабуа ссымьон ттак

Ильбун манирад0 ильбун манирад0
Хаджиман коуль апхе нанын наин голь
Кырэ кыняН нанын наин голь

Ильбун манирад0 ттак ильбун манирад0
Ккумьо буад0 наин голь
Амури рэбыль хэд0 наин голь

(Beenzino)е кьотхоль (Beenzino)е пальтх0п
(Beenzino)е ч0т тхоль (Beenzino)е пэкк0п
(Beenzino)е юду (Beenzino)е юрьюп
(Beenzino)е тт0Н мудын (panty) кыгон маджод0 (sexy)

(Beenzino)е чхаНджа (Beenzino)е нэджаН
(Beenzino)е кх0Нпхат (Beenzino)е куитпап
(Beenzino)е пэктхэ (Beenzino)е пхиджи
(Beenzino)е пхаль ккумчхи уие хаян нуруН джи

(Beenzino)е пидым (Beenzino)е какчиль
(Beenzino)е куарьяккын (Beenzino)е кх0 ттакчи
(Beenzino)е с0бьон (Beenzino)е тэбьон
Кибуни оттолькка нэга (Beenzino)га туэмьон

Хаджиман нанын (Black Nut)
Кыриг0 нонын нугу?
Йе, (Beenzino)

Ханбон манирад0 ханбон манирад0
Хаджиман коуль апхе нанын наин голь
Кырэ кыняН нанын наин голь

Щиппун манирад0 ттак ханбон манирад0
Оттокхе ипк0 ккумьо буад0 наин голь
Амури рэбыль хэд0 наин голь

ПьоНщин
(Beenzino) хьоН (Beenzino) хьоНним
Чинчча ч0нгьоН хамнида
Чо чинчча (Beenzino) чхором туэг0 щип сымнида
Кыронде чаран туэней0
Т0дэчхе оттокхе хамьон туэнын коджь0?
ХьоН чхором йе? Йа (Beenzino) хьоН альльо джусей0
Одига? Каджима альльо джуо (Beenzino) хьоН

Вопрос: ?
1. ★ 
1  (100%)
Всего: 1

@темы: Black Nut