K-pop cyrillization
курымыль карыг0 тага0н джи-дырэг0н
по заказу sonuХару харунан тт0 нунмуль самкхиг0
Касым ане ни м0сып чиумьо сара
Нэ мамыль та чуод0 пудж0кхан сараН
М0ги мео тонын пурыджи м0тхэ

Маме саНчхога то кходжьо ман каг0
Чиурьог0 эссод0 чиуль сун опсо
Кыриун ни м0сыби онджена мэмд0ра
Нае тунун с0ге нига пео чаккуман чха 0льла

(Goodbye day) сараНи каней0
Ури хамкке п0нэн чхуоН маджо та каджьо ганей0
(Goodbye day) щигана момчхуо джь0
Кыдэль п0нэн мами чуэ дуэо то апхыджи анкхе

СараН ханын сарама

Нига сэНгаНна ныль касымын ттуиг0
Мамын польссо негер0 тальльога нынде
Кыриун ни ольгурын онджена мэмд0ра
Нае тунун с0ген нига пео чаккуман чха 0льла

(Goodbye day) сараНи каней0
Ури хамкке п0нэн чхуоН маджо та каджьо ганей0
(Goodbye day) щигана момчхуо джь0
Кыдэль п0нэн мами чуэ дуэо то апхыджи анкхе

Нэга сараНи м0джальла кыдэль п0нэг0 урой0
Касым апхын сараН тащинын кыдэ хаджи марай0
Нунмури нэ апхыль кариг0
Кыдэль п0нэн мами чуэ дуэ то апхыг0 апхын наль

(Goodbye day) сараНи каней0
Ури хамкке п0нэн чхуоН маджо та каджьо каней0
СараН ханын сарама
Ури ибьор ханын наль

Вопрос: ?
1. ★ 
3  (100%)
Всего: 3

@темы: OST, Ulala Session, на заказ