K-pop cyrillization
курымыль карыг0 тага0н джи-дырэг0н


Кы тх0р0к сараН хадон кы сарам
Иро бориг0
Тха 0рынын нэ маым ман
Хыныккьо уне

Кы тх0р0к мидо уаттон кы сарам
Т0расоль чурия
Йеджоне нын м0льла ссонне
ЧинджоН нан м0льла нне

Нугу инга пуро джунын
Хуи пхарам с0ри
ХэН йона чхаджа джулькка
Кыними ани 0лькка
Кидаринын маым хому хэра

Кы тх0р0к мидо уаттон кы сарам
Т0расоль чурия
Йеджоне нын м0льла ссонне
ЧинджоН нан м0льла нне

Нугу инга пуро джунын
Хуи пхарам с0ри
ХэН йона чхаджа джулькка
Кыними ани 0лькка
Кидаринын маым хому хэра

Кы тх0р0к мидо уаттон кы сарам
Т0расоль чурия
Йеджоне нын м0льла ссонне
ЧинджоН нан м0льла нне

Кы тх0р0к сараН хадон кы сарам
Иро бориг0
Тха 0рынын нэ маым ман
Хыныккьо уне

Кы тх0р0к мидо уаттон кы сарам
Т0расоль чурия
Йеджоне нын м0льла ссонне
ЧинджоН нан м0льла нне
ЧинджоН нан м0льла нне

Вопрос: ?
1. ★ 
2  (100%)
Всего: 2

@темы: EXO