K-pop cyrillization
курымыль карыг0 тага0н джи-дырэг0н
по заказу AldynGirl



Чхарари миуо хаджа
Норыль аныль сур0к нан апха
Ачхими мьон чонбу итк0
Тт0 норыль чхат кетчи ман

Чхарари мируо туджа
М0ссыге туэ порин сараН
Оттокхе дын щиган иран
Тт0 уриль хырыль тхени

Мианхэ аджик норыль сэНгак хэсо сараН хэсо
Ноль кьоль гуген уан джонхи н0чхид0 м0тхаль нарасо

Тан харуман до сараН хаджа тт0 коджин мальман
Норыль тт0 п0мьон та итк0со тт0 усы мьонсо
СараНхэ боринын нарыль

Тан хару рад0 иджо п0джа м0т чикхиль мальман
Норыль м0т п0мьон апхы мьонсо тт0 уль мьонсо
Таджим ман ханын на

Норыль туг0 0ганын
Чхонгук куа чи0к саи

Иджырьо хэб0ль сур0к
Тага0н нига чхам мипта
Таыль суд0 ан п0ль суд0
Опсыль кы кори расо

Усыльге нига танын
М0ры д0р0к нэ маымыль
На кьоль гуген и маым чуджид0
М0тхаль корасо

Тан харуман до сараН хаджа тт0 коджин мальман
Норыль тт0 п0мьон та итк0со тт0 усы мьонсо
СараНхэ боринын нарыль

Тан хару рад0 иджо п0джа м0т чикхиль мальман
Норыль м0т п0мьон апхы мьонсо тт0 уль мьонсо
Таджим ман ханын на

Норыль туг0 0ганын
Чхонгук куа чи0к саи

Вопрос: ?
1. ★ 
1  (100%)
Всего: 1

@темы: BOA, на заказ