K-pop cyrillization
курымыль карыг0 тага0н джи-дырэг0н
по заказу AldynGirlХ0кщи нига тащи т0ра 0лькка буа
Тарын сараН чольдэ м0тхэ
Намджаль ульльо ссымьон чхэгим джьо яджи
Нига муоль ара намджае маымыль

М0дын голь та чуникка ттонан данын кы йоджа
Нэ чонбурыль та каджьоган кы йоджа
Хан ттэнын нэга чоНмаль сараН хэттон кы йоджа
Та мидоссо ссо паб0 гачхи
Йоджанын та тт0к канна буа

Х0кщи нига тащи т0ра 0лькка буа
Тарын сараН чольдэ м0тхэ
Йоджаль ульльо ссымьон чхэгим джьо яджи
Нига муоль ара йоджае маымыль

М0дын голь та чуникка ттонан данын кы намджа
Нэ чонбурыль та каджьоган кы намджа
Хан ттэнын нэга чоНмаль сараН хэттон кы намджа
Та мидоссо ссо паб0 гачхи
Намджанын та тт0к канна буа

Урин мичхи д0р0к сараН хэссотчи
Урин мичхи д0р0к сараН хэссотчи

М0дын голь та чуникка ттонан данын кы намджа
Нэ маым хана м0льла джунын кы намджа
Хан ттэнын нэга чоНмаль сараН хэттон кы намджа
Та мидоссо ссо паб0 гачхи

Кыттэн сараНи ибьорин чуль м0рыг0
Кырон чульд0 м0рыг0
Та мидоссо ссо
Ури тури

Вопрос: ?
1. ★ 
1  (100%)
Всего: 1

@темы: A Pink, EunJi, Huh Gak, на заказ