K-pop cyrillization
курымыль карыг0 тага0н джи-дырэг0н
по заказу bema_7@mail.ruКыньонын нэге ч0Нгь0 (so I can call you shesus)
Нига намчхини омнын голь мируо
Пуассыль ттэ маме турын чхоль бьок
Нагатхын пхьоНбом намын нига мандын киджуне кьольгьок

(So) ссотчи чхингуран камьон
Ни йопхесо нэ п0н щимыль сумгьо гамьо
Пхьонхан саие помджур0 (sliding)
Таптап хаме мэиль бам ибуре нальлинын (high kick)

(Damn) нон мэиль наль юх0кхэ
Ни пхь0джоН дыль хана хана ттэме нан чаджерыль м0тхэ
П0г0 итчани морига пиНбиН
(Pool full of beauty and I dive in it)

(Girl I'm so K.O)
Сунщик кане нарыль чомньоН хан (Napoleon)
Нан кьес0к пара б0гиман хагетчи
Чхингуран тугыль чае наль камчхун чхэр0

(You’re beautiful)
Чхам куэнчхан чхи анни ури туль
Мэнналь ирокхе тт0 саН саНыль хэ
(You be with me with me)

(You’re beautiful)
Хамкке мьон оттольджи ури туль
Мэнналь ирокхе тт0 саН саНыль хэ
(You be with me with me)

Щиджагын чхум хагуо несо
Чу уи с0муне нэ нунын норыль номбуа
Кыриг0 ноль пуассыль ттэ
Т0рыль чинасо мичхьо кырэ нэ маымын конбан

Эссо кхурхан чхок
Намджа ран ч0нщимыль чикхьо ан чуо нунгир ханбон
Кынде п0льлиН чхором нимарын кульло уа нахантхе
ЧоН хуакхи со иннын нэ мамиран пхиныль ттак (strike) хэ

Иоджинын понх0 кь0хуане памсэ мунджа уа тх0Н хуахэ
Ное тэхан нае мамын (better than better)
Кынде нон оттокхе сэНгакхэ хальджи ками ануа ноуа нэ
Саи мачхим тыльло уа намчхини иттэй0

Кырэ йоджа ранго м0ду тт0к катха мачхи (uniform)
Кырэ ччак сараНи дорад0 кы сунган ман кхымын (beautiful)

(You’re beautiful)
Чхам куэнчхан чхи анни ури туль
Мэнналь ирокхе тт0 саН саНыль хэ
(You be with me with me)

(You’re beautiful)
Хамкке мьон оттольджи ури туль
Мэнналь ирокхе тт0 саН саНыль хэ
(You be with me with me)

Вопрос: ?
1. ★ 
5  (100%)
Всего: 5

@темы: BTS, на заказ