K-pop cyrillization
курымыль карыг0 тага0н джи-дырэг0н
по заказу eblm(Betting on you)
(Betting on you)

Тащи чхагауо джин нунбит
Наль кхар0ун ни хьок кычхи
Наль пхаг0 дыро чебаль момчхуо джуо
Тонын кьондиль су опсо

Наль каджин кот чхором тагауа
Наль камсса аннын но
Нон мачхи ккумин тыщи кыдэр0 сараджьо
Таыль сэд0 опщи неге сар0джа пхьо

Нан турьоуо маНга джиль нэга
Наль хындыль г0 т0расо гетчи ман

(Betting on you)
(I'm betting on you)
(Betting on you)
Чольдэ кыдэр0н м0т п0нэ но

(Bad bad bet a bad bad girl)
(Bad bad bet a bad bad girl)
(Bad bad bet a bad bad girl)
Ондже пуад0 чхам нассон йоджая

(Bad bad bet a bad bad girl)
(Bad bad bet a bad bad girl)
(Bad bad bet a bad bad girl)
Наль ханопщи кинджаН щикхьо нон

Ирир0 чорир0 но (like rollacoasta)
Ирир0 чорир0 но (so bad)

Коджин маджо таль кх0мхэ
Ипсурын кьоНг0 (like a red)
С0ксагьо куиткае
(Lose ma focus) ни чумуне

Хана туль чиуо джьо чу уига но пакке анб0йо
Турьопчи ана нан нэга маджу халь нэиль
Осо наль терьога кочхин ттольлим с0ге

Нан турьоуо маНга джиль нэга
Наль хындыль г0 т0расоль тхеджи ман

(Betting on you)
(I'm betting on you)
(Betting on you)
Чольдэ кыдэр0н м0т п0нэ но

(Bad bad bet a bad bad girl)
(Bad bad bet a bad bad girl)
(Bad bad bet a bad bad girl)
Ондже пуад0 чхам нассон йоджая

(Bad bad bet a bad bad girl)
(Bad bad bet a bad bad girl)
(Bad bad bet a bad bad girl)
Наль ханопщи кинджаН щикхьо нон

Чакку оннага с0н ккычхыль
Сычхьога дыт тт0 п0иль тыт маль тыт хэ
Норан тэдаби

Иджен т0расоль су опсо
Над0 наль м0т момчхуо
Неге кольге
(Bad bad bet a bad bad girl)
(Bad bad bet a bad bad girl)
(Bad bad bet a bad bad girl)
Ондже пуад0 чхам нассон йоджая

(Bad bad bet a bad bad girl)
(Bad bad bet a bad bad girl)
(Bad bad bet a bad bad girl)
Наль ханопщи кинджаН щикхьо нон

(Bad bad bet a bad bad girl)
(Bad bad bet a bad bad girl)
(Bad bad bet a bad bad girl)

(Bad bad bet a bad bad girl)
(Bad bad bet a bad bad girl)
(Bad bad bet a bad bad girl)

Чольдэ кыняНын м0т п0не но

Вопрос: ?
1. ★ 
4  (100%)
Всего: 4

@темы: Infinite, на заказ